Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Projekti v krajevni skupnosti Renče

 
Pomembnejše aktivnosti KS Renče v letu 2008  

1.      OBNOVITVENA DELA:

2.      OPREMLJANJE PROSTOROV:

3.      VZDRŽEVALNA DELA:

4.      LOKALNE CESTE

5.      KULTURNO IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

V letu 2008 je KS Renče organizirala:

6.      SOORGANIZACIJA PRIREDITEV IN DRUGIH DEJAVNOSTI

Krajevna skupnost Renče je v letu 2008 sodelovala pri organizaciji:

 

7.      DOBRODELNOST

OPOMBA:v letu 2008 V letu 2008 smo denar namenili centru za usposabljanje invalidnih otrok Vipava

 

8.      SODELOVANJE S POBRATENIM STARANZANOM

 

9.      SODELOVANLE S ŠPORTNIMI IN DRUGIMI DRUŠTVI

Svet KS Renče podpira delovanje društev v kraju in z njimi sodeluje.(v uporabi imajo potrebne prostore KS, predstavniki KS se udeležujejo pomembnih tekmovanj in prireditev)

 

10.      SODELOVANJE Z MIADIMI RENČE - VOGRSKO

 

11.      VRAČILO VLAGANJ V TELEKOMUNIKACIJO:

 

12.      PROBLEM DALJNOVODA:

 

13.      DRUGA DELA V RENČAH

 

Poročilo pripravila predsednica sveta KS Renče

Alenka Gregorič

 

V letu 2008 je občina Renče - Vogrsko izvedla  v Renčah naslednje projekte:

 

 

Plan aktivnosti KS Renče v letu 2008 in 2009

 

Nekatere aktivnosti KS Renče do leta 2007

Nov most čez reko Vipavo 

Po dolgoletnih prizadevanjih KS Renče je Mestni svet občine Nova Gorica v septembru 2004 odobril izgradnjo novega mostu čez reko Vipavo in obvoznice do Goriških opekarn. S tem bo stari most, ki je že precej dotrajan, razbremnjen prometa težkih tovornjakov, ki med drugim dnevno prevažajo  opeko iz Opekarne.  Razbremenjen bo tudi center Renč, ki se sedaj ob dnevnih prometnih konicah duši v gostem prometu.

Idejni načrt za most je bil izban v letu 2004. Prvonagrajena natečajna rešitev je delo Inženirskega biroja Ponting d.o.o iz Maribora. Razpon novega mostu bo 55 m, širina pa 13 m. Armiranobetonska ravna voziščna konstrukcija bo obešena na armiranobetonski lok z nizom kovinskih obes. Na vsaki strani nosilnega loka je vozni pas širine 3 m in hodnik za pešce širine 1.5 m.

V soboto 11 septembra 2004 je bil postavljen temeljni kamen  za novi most. S tem je bil po večletnih prizadevanjih KS Renče opravljen pomemben simbolični korak k postavitvi novega mostu čez reko Vipavo v Renčah. Gradnja novega mostu je začela v januarju 2005 in zaključila julija 2005. Vendar bo novi most postal funkcionalen šele  ko bo zgrajena tudi obvoznica do Goriških opekarn. Predvidoma naj bi se to zgodilo v letu 2006, vendar je prihajalo do številnih zapletov, ki so projekt izgradnje obvoznice zaustavili.

Šele po ustanovitvi nove občine Renče-Vogrsko so se aktivnosti premaknile z mrtve točke. Izgrafdnja obvoznice od mosta do Goriških opekarn je bila sprejeta kot ena prvih prioritet nove občine in julija 2008 je končno prišlo do podpisa pogodbe o začetku del na tej trasi. Predviden zaključek izgradnje in predaja v uporabo je v prvi polovici leta 2009.

Obnova strehe na stavbi KS Renče

V začetku letošnjega leta (2004)  je bila v celoti prenovljena streha stavbe KS Renče na trgu v Renčah. To je bil prvi (nujni) korak, ki je rešil to dvonadstropno stavbo pred propadanjem in bo omogočil nadaljno obnovo prostorov.  V njih svojo dejavnost opravljajo, poleg KS Renče tudi renška knjižnica in društvo upokojencev Renče. Prostori v pritičju pa so namenjeni gostinski in poslovni dejavnosti ter trgovini.   

Izgradnja žarnega pokopališča

V začetku leta 2004 je KS Renče začela z izgradnjo žarnega pokopališča, ki bo postavljeno v sklopu sedanjega pokopališča v Renčah. Gradnja je potekala po predvidenih načrtih. V septembru 2004 je bila otvoritev prvega dela tega pokopališča.

Obnova kanalizacije v centru Renč

Ob koncu leta 2004 se je začela obnova dotrajane kanalizacije na območju renškega trga  starega placa in v okolici mlina. Preurejena kanalizacija se bo priključila na novo čistilno napravo, ki bo predvidoma izgrajena v bližini novega mosta v naslednjih letih.

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 21-03-2010