Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Začetki osnovnega šolstva v Renčah

>Po izreku starejših občinarjev osnovala se je prva šola v Renčah leta 1815. Prvi učitellj bil je gospod Boštjan Mozetič, rodoma domačinec, ki je kot učitelj in orglavec služboval 29 let v Renčah...<  

Gornji  zapis je iz najstarejše šolske kronike, ki navaja leto 1815 kot leto, ko je v kraju nastala prva šola. Trditev sloni na ustnem izročilu, kar pa ni vedno najbolj zanesljiv vir. Iz kronike izvemo, da je šolo tedaj obiskovalo okrog 50 otrok.

Po premestitvi učitelja Boštjana Mozetiča je učiteljsko mesto za eno leto zasedel I. Kovačič. Sledil mu je Štefan Lapajne, ki je tu služboval 17 let. Šolo so iz občinske stavbe premestili na hišno št.2, kjer je imel učitelj tudi stanovanje. Tedaj je šolo že obiskovalo od 70 do 80 otrok.

Leta 1860 je bil učitelj Štefan Lapajne premeščen v Sovodnje, zato ga je za leto dni nadomesti Ivan Vogrič. Sledil mu je Jožef Budan, ki je v Renčah služboval 3 leta. Šolsko sobo in učiteljevo stanovanje so premestili v hišo grofa Strassolda poleg cerkve, saj je šolo tedaj obiskovalo od 90 do 100 otrok.

Leta 1865/66 je učiteljsko mesto zasedel Anton Bajec, ki je prvi razdelil učence glede na starost, in sicer na >višji< in >nižji< oddelek. Šolsko sobo pa so zaradi naraščajočega števila otrok večkrat premeščali.

V šolskem letu 1875 /76 je začel s poučevanjem tudi tukajšnji kaplan Anton Batagelj, ker je cesarsko kraljevi okrajni šolski svet zaradi večjega števila otrok ustanovil še srednji oddelek 40. učencev, ki jih je Anton Batagelj poučeval dve uri. V ta namen so pridobili drugo šolsko sobo v hišni številki 262.1

Število otrok se je torej večalo, povečale so se tudi potrebe po dodatnih šolskih prostorih in novih učiteljih. Leta 1875/76 je bila za prvo učiteljico imenovana Ana Mozetič, ki je deklice učila ročnih del po 4 ure na teden.

Cesarsko kraljevi okrajni šolski nadzornik je dvakrat v letu nadzoroval šolo. Šolsko leto se je običajno začelo oktobra s sveto mašo in zaključilo avgusta z >javno preskušnjo<.

V tedanji šolski okraj je spadala občina Renče >obstoječa iz glavnega kraja (Britof) in 13 sel s 270 hiš...< 1 V šolskem letu 1877/78 je v ta šolski okraj spadala tudi polovica bližnje občine Bukovica. Krajevni šolski svet so sestavljali:

 Ivan Pahor (predsednik); Abel Lukežič (podpredsednik), Andrej Lasič (krajevni šolski nadzornik); Franc Pečenko, (župnik) Andrej in Jožef Kerševan (učitelja) 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 26.09.10