Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Muzarji, beli menihi, cerkve

Slovanska poselitev naših krajev je spočetka dokaj redka. Po nekaterih  znakih lahko sklepamo, da so Slovenci najprej naselili današnji zaselek Ozrenj. Kdaj? Morda je pravilno domneval eden od pomembnih renških županov, Ivan Stepančič Tita, ki je nastanek naselja Ozrenj umestil v čas med letoma 800 in 1000 našega štetja (Ivan Stepančič Tita, V počastitev 150-letnice naše šole, Renče 1965, str. 3). Kakor razberemo iz zgodovinskih virov, so Slovani prišli do takoimenovane črte Tržič-Fara-Krmin že okrog leta 600, vendar vprašanje prodorov v notranjost ostaja odprto. Možno je, da so na območje današnjih Renč prišli z obeh osnovnih naseljevalnih poti, ki ju navaja Nemčeva, torej s Krasa in z Vipavske doline. Po ustnem izročilu (Stepančič) so bili prvi prebivalci Ozrenja pastirji in lovci, imenovani Muzarji, od koder domnevno izhaja priimek Muzetič. Obstoj tega priimka dokazujejo stari nagrobni napisi. Ali gre za "člane nekdanjih upravno-gospodarskih enot, žup iz kraškega in istrskega območja"? V delu Zgodovina Slovencev (CZ, Ljubljana 1979, str. 115) piše, da "najstarejša omemba slovanskega župana (777), kar jih poznamo, izvira prav z nekdanjega slovenskega ozemlja, najbrž kot načelnika iz več vasi sestavljene skupnosti (župe)". Stepančič tudi navaja, da naj bi se skoraj sočasno z Muzarji v Ozrenju naselili takoimenovani "beli menihi" in sezidali cerkvico ter samostan, katerih ostanke je mogoče še videti. Krajevni leksikon Slovenije omenja, da je v Ozrenju "stal samostan belih menihov okrog l. 1400". To najbrž drži, ne pove pa, od kdaj. Določeno (hipotetično) zvezo o verjetnosti Stepančičeve domneve je razvil Martinuč. Gre predvsem za vpliv posvetne in cerkvene oblasti patriarhov iz Ogleja, še bolj neposredno pa v določenih obdobjih za dejavnost furlanskega samostana Rožac (Rosazzo, jugovzhodno od Vidma), kakor izhaja iz Urbarjev slovenskega Primorja, ki jih je leta 1954 objavil Milko Kos. Pri naštevanju posesti tega samostana v 15. stoletju so med vasmi na prvem mestu omenjene Renče (Prav tam, str. 25).

Rence trg 1900
Renški trg leta 1900. Farna cerkev sv. Mohorja in sv. Fortunata na renškem trgu je bila dograjena leta 1770.

Prva farna cerkev je bila zgrajena na Tomaškem hribu pri Martinučih. Postavili so jo farani in menihi v petnajstem ali v začetku šestnajstega stoletja. Zanimiv sakralni objekt je bil tudi samostan na Polinišču. Postavili so ga Pavlinci, ki so sicer veja frančiškanskega reda. Zgrajen leta 1651 je bil večji od ozrenjskega, o čemer pričajo ostanki stavbe (med njimi kamen z vklesano letnico) in kapelice. Frančiškani so med drugim poučevali plemiške in bogate meščanske otroke iz bližnjih krajev.  

Ostanki naselbine na Mandrji, gričku vzhodno od naselja Vinišče, razkrivajo poleg stanovanjske strukture tudi sakralni objekt. Cerkev naj bi bila zgrajena okrog leta 1700. Na Mandrji, kjer so se včasih verjetno zbirali pastirji ali pa je bilo tam tudi grofovo lovsko bivališče, je morala že prej obstajati kamnita zgradba, zatočišče in verjetno tudi kapelica. Kmetijo je upravljal kmet, domnevno Rusjan, ki so mu rekli tudi "mandarjar". Bil je namreč skrbnik grofove črede, "mandrije".

Mandrija
Ostanki cerkve sv. Izidorja na Mandriji, ki je bila zgrajena okrog leta 1700, porušena pa med 1. svetovno vojno. (Foto: Aleš Žorž, 1995)

Sredi vasi stoji farna cerkev sv. Mohorja in sv. Fortunata. Dograjena je bila leta 1770, porušena oz. poškodovana med prvo in drugo svetovno vojno in obakrat obnovljena. Je kulturni spomenik III. kategorije.

Mandrija
Ostanki cerkve sv. Izidorja na Mandriji. Detalj: največji ohranjen kamniti del strehe dolžine približno 1.4m. (Foto: Aleš Žorž, 1995)

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 22-03-2009